Tobias Simon

Vihreä insinööri – Rakennetaan kestävä kaupunki meille kaikille

En grön ingenjör – En hållbar stad för oss alla

A green engineer – A sustainable city for all of us

Der grüne Ingenieur – Eine nachhaltige Stadt für alle

Olen 39-vuotias energia- ja ympäristötekniikan insinööri ja aktiivinen pyöräilijä – ja haluan, että Vaasassa jokainen viihtyy äidinkielestä ja tulotasosta huolimatta.

Unelmoin viihtyisästä ja monikielisestä kaupungista meille jokaiselle. Toiveenani on, että Vaasassa voi asua tulevaisuudessa ilman autoa sekä liikkua polkupyörällä ja bussilla helposti ja nopeasti sekä työmatkoilla, että vapaa-ajalla. Haluan kehittää Vaasaa ja olen valmis tekemään töitä, jotta Vaasasta tulisi vielä parempi paikka jokaiselle taustasta, kielestä ja taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

Asun puolison ja 6-vuotiaan labradorin kanssa Vetokannaksella. Olen aktiivinen avantouimari ja vapapalokuntalainen. Muita harrastuksia ovat ruoan kasvaminen ja laittaminen, ja mikä ei kasva omalla tontilla tai viljelypalstalla yritän ostaa aina Rekon kautta, koska on tärkeä, että lähiruoka on saatava myös tuulevaisuudessa. 

Olen nyt toinen kerta Vaasassa kuntavaaliehdokas ja haluan jatkaa olla mukana kehittämään kestävä ja viihtyvä Vaasa kaikille. Viime vaalikaudella olin teknisten liikelaitosten varajäsen ja pääsin aktiivisesti osallistumaan kokouksissa.

Olen nyt toista kertaa Vaasassa kuntavaaliehdokkaana ja haluan jatkossakin olla mukana kehittämässä kestävää ja viihtyisää Vaasaa kaikille. 

Haluan, että päätökset tehdään ihmisten ja luonnon ehdoilla ja se tarkoittaa minulle mm., että Vaasan tulee olla kaupunki, jossa

– arkielämä ilman omaa autoa on helppoa ja tarjolla on kestäviä liikkumisratkaisuja kaikille (esim. laadukkaat pyörätiet, bussijärjestelmä ja yhteiskäyttöautopalvelu)

– kehitetään uusia kestäviä energiaratkaisuja ja jossa jokainen kaupunkilainen voi olla mukana (esim. oma aurinkoenergia myös vuokralaiselle)

– kaupunkiympäristö on monimuotoinen ja viihtyisä ihmisille ja eläimille (esim. puistot ja luonnonkukkaniityt)

Jag är en 39-årig energi- och miljöingenjör och en aktiv cyklist – och jag vill att alla ska kunna njuta av Vasa, oavsett modersmål eller inkomstnivå.

Jag drömmer om en välkomnande och flerspråkig stad för oss alla. Min förhoppning är att det i framtiden ska vara möjligt att bo i Vasa utan bil och att ta sig fram enkelt och snabbt med cykel och buss, både till arbetet och på fritiden. Jag vill utveckla Vasa och är beredd att arbeta för att göra Vasa till en ännu bättre plats för alla, oberoende av bakgrund, språk eller ekonomisk situation.

Jag bor tillsammans med min sambo och vår sexåriga labrador i Dragnäsbäck. Jag är en aktiv pigvin och medlem på frivilliga brandkor. Andra hobbies är att odla och laga mat, och det som inte växer på min egen tomt försöker jag alltid köpa via Reko, eftersom det är viktigt att lokal mat finns tillgänglig ochså i framtiden. 

Det här är andra gången jag ställer upp som kandidat i kommunalvalet i Vasa och jag vill fortsätta vara med och utveckla ett hållbart och välkomnande Vasa för alla. Under den senaste valperioden var jag suppleant i de tekniska kommittéerna och kunde aktivt delta i mötena.

Jag vill att besluten ska fattas utifrån människorna och naturen, och för mig innebär det bland annat att Vasa ska vara en stad där

– Det är lätt att leva utan bil i vardagen och det finns hållbara mobilitetslösningar för alla (t.ex. högkvalitativa cykelvägar, bussystem och samåkning).

– utveckla nya hållbara energilösningar där alla i staden kan delta (t.ex. solenergi även för hyresgästerna).

– En stadsmiljö som är mångsidig och välkomnande för människor och djur (t.ex. parker och ängar med vilda blommor).

I’m a 39-year-old energy and environmental engineer and an active cyclist – and I want everyone to enjoy Vaasa, regardless of their mother tongue or income level.

I dream of a welcoming and multilingual city for all of us. My hope is that in the future it will be possible to live in Vaasa without a car, and to get around easily and quickly by bicycle and bus, both for business and leisure. I want to develop Vaasa and I am ready to work to make Vaasa an even better place for everyone, regardless of background, language or economic situation.

I live with my spouse and our 6-year-old Labrador in Vetokannas. I’m an active pinguin (winter swimming club in Vaasa) and a volonteer firefighter. Other hobbies include growing and cooking food, and what doesn’t grow on my own plotI always try to buy through the local Reko-ring, because it’s important that local food is available also in the future. 

This is my second time as a candidate in the Vaasa municipal elections and I want to continue to be involved in developing a sustainable and welcoming Vaasa for all. During the last election period, I was a deputy member of the technical committees and was able to actively participate in the meetings.

I want decisions to be made thinking of people and environment, and for me that means, among other things, that Vaasa should be a city where

– everyday life without a car is easy and sustainable mobility solutions are available for all (e.g. high-quality cycle paths, bus system and car-sharing)

– developing new sustainable energy solutions where everyone in the city can participate (e.g. solar energy for tenants too)

– an urban environment that is diverse and welcoming for people and animals (e.g. parks and wildflower meadows)